Specialisatie­verenigingen


Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)

De Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) is opgericht in 2009 en stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening voor advocaten op het gebied van het migratierecht. Onder migratierecht vallen asielrecht, regulier vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en nationaliteitsrecht. Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand en houdt zich o.a. bezig met het organiseren van bijeenkomsten, scholingen voor de leden en het uitwisselen en verspreiden van relevante informatie naar leden en derden. Tevens beslist het bestuur welke advocaten kunnen worden toegelaten als lid en wordt een ledenadministratie bijgehouden. Bovendien behartigt het bestuur waar nodig de belangen van de leden. De SVMA werkt samen met verschillende nationale en internationale organisaties, die actief zijn op het gebied van het migratierecht. De SVMA staat pal voor de belangen van de – vaak kwetsbare – cliënten van de leden.

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht. Per september 2014 is de stichting, dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, uitgebreid met een ondersteunend medewerker. De stichting heeft als doel: de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten; de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken; en aan publieksvoorlichting te doen.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

In mei 2005 is door de regionale verenigingen gezamenlijk een landelijke vereniging opgericht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een, daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen. VAAN organiseert voor haar leden opleidingen, congressen en bijeenkomsten, waarbij onder andere actuele thema’s aan de orde komen. VAAN is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)

De VAjN is in 2002 opgericht door een groep bevlogen asieladvocaten. Zij hebben de Vereniging opgericht met als doel een forum te creëren voor asieladvocaten om kennis en ontwikkelingen onderling uit te wisselen. Daarnaast heeft de Vereniging tot doel een gemeenschappelijk standpunt te formuleren over asiel- en toevoegbeleid. De Vereniging reageert indien zij dat nodig acht met een gemeenschappelijk standpunt op plannen van het kabinet en staat de media hierover te woord.

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) is één van de jongste specialisatieverenigingen binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte aan gespecialiseerde erfrechtadvocaten. De VEAN heeft twee belangrijke taken: het bewaken, beheren en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden én het vergroten van de zichtbaarheid van haar leden. Om lid te kunnen worden van de VEAN, moet een advocaat aantoonbare kennis en ervaring hebben in het erfrecht. Hij of zij moet voldoen aan bepaalde toelatingseisen. Op deze manier vormt de VEAN een kwaliteitswaarborg voor haar leden. Eenmaal lid, dan dient de VEAN als kennisplatform. Ze organiseert bijvoorbeeld cursussen, seminars en opleidingen, ze stimuleert kennisdeling tussen haar leden, en ze behartigt de belangen van de leden. Zo wordt continu gewerkt aan het op niveau houden van de kwaliteit van de leden. Aangezien het erfrecht als rechtsgebied groeiende is, heeft de vereniging zich daarnaast ten doel gesteld de dienstverlening van de aangesloten erfrechtadvocaten onder een breder publiek bekend te maken. Dit doet zij onder andere via internet (zoals deze website) en door haar medewerking te verlenen aan verschillende evenementen.

Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)

De Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) stelt zich ten doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht. VIRA is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging. Het lidmaatschap van VIRA staat uitsluitend open voor advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot informaticarecht.

Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

INSOLAD is in 1991 opgericht als specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. De leden zijn ervaren advocaten, die aantoonbaar deskundig zijn op het terrein van het insolventierecht en van wie een belangrijk deel van hun praktijk bestaat uit werkzaamheden in dit vakgebied. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit: optreden als curator in faillissementen; optreden als bewindvoerder in surseances van betaling; begeleiden van ondernemingen of personen in financiële moeilijkheden; voeren van procedures over insolventie­rechtelijke vraagstukken; adviseren daarover; of een combinatie van deze werkzaamheden.

Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA)

In oktober 2015 is de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) opgericht. Doel van de vereniging is om de rechtzoekende te helpen bij het vinden van deskundige juridische bijstand in geschillen betreffende het intellectuele eigendomsrecht. Alle advocaten die lid zijn van de VIEPA voldoen aan de door VIEPA gestelde eisen van bekwaamheid, ervaring en opleiding op het gebied van het intellectueel eigendomsprocesrecht. De VIEPA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging.

Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A)

De Vereniging Privacyrecht Advocaten heeft als doel kennis op het gebied van het privacyrecht te bevorderen en te verspreiden. Lidmaatschap van de VPR-A is ook een kwaliteitskeurmerk. De (aspirant) leden zijn advocaten die zich aantoonbaar vergaand hebben gespecialiseerd in het privacyrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen.

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)

De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) is opgericht om slachtoffers van letselschade en overlijdensschade te ondersteunen en waar mogelijk hun juridische positie te verbeteren. De meer dan 135 leden van de ASP zijn gespecialiseerd in letselschadeadvocatuur en zetten zich enkel in voor particuliere letselschadeslachtoffers.

Specialisatieverenigingen

Advocaten kunnen zich aansluiten bij een specialisatievereniging op een bepaald rechtsgebied. Ze moeten dan aan de voorwaarden voldoen die de specialisatievereniging stelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het volgen van opleiding, per jaar voldoende uren bezig zijn met deze specialisatie en een aantal jaar werkzaam zijn als advocaat.

Het is niet verplicht voor advocaten om zich bij een specialisatievereniging aan te sluiten.
U kunt in de zoekmachine “Zoek een advocaat” zoeken naar een advocaat die zich heeft aangesloten bij een specialisatievereniging.

Bij het overzicht van alle specialisatieverenigingen ziet u wel welke advocaten zich hebben aangesloten bij de specialisatievereniging. Zie voor meer informatie de website van de specialisatievereniging.

Keurmerk_specialisatievereniging

Bij een aantal verenigingen staat het keurmerk specialisatieverenigingen vermeld. Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging die dit keurmerk toegekend heeft gekregen. Advocaten(kantoren) kunnen het beeldmerk opvragen bij de betreffende specialisatievereniging.