Specialisatie­verenigingen


Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten

De Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA) is de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het agrarisch recht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid van haar leden om zo aan de ondernemers in de land- en tuinbouw de best mogelijke dienstverlening te bieden.

Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)

De VCAS is in 2010 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de rechtsbijstand in strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden, in het belang van de bescherming van de consument – de rechtzoekende verdachte. De VCAS bestaat uit strafrechtadvocaten met aantoonbare affiniteit en ervaring met cassatieprocedures in strafzaken. Advocaten kunnen lid worden van de VCAS als ze kunnen aantonen dat ze zich hoofdzakelijk toeleggen op strafzaken en beschikken over specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot procedures in (straf)cassatiezaken. Dit wordt getoetst door een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie.

Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA)

De VCCA heeft krachtens haar statuten als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening in de civiele cassatiepraktijk en het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden en aspirant-leden. De VCCA zal trachten dit doel te bereiken door het organiseren van studiebijeenkomsten en de onderlinge uitwisseling van informatie. Volgens de statuten kunnen lid worden zij die de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad als bedoeld in artikel 9j lid 1 Advocatenwet hebben. Zij die zich voorbereiden op het examen als bedoeld in artikel 4 van de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur kunnen zich aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap.

Vereniging van Collaborative Professionals

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door professionals/deskundigen die bij het oplossen en het voorkomen van conflicten in overleg en samenspraak kunnen zijn betrokken, volgens de daartoe op het gebied van Collaborative Practice ontwikkelde methode. De kwaliteit van de leden wordt onder meer bevorderd door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten alsmede door het (doen) oprichten van praktijkgroepen, die door de vereniging worden ondersteund.

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het Familie- en erfrecht. De leden van de vFAS worden ook opgeleid tot scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden. De vFAS kent strenge toelatingseisen. Ook aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Een mediationovereenkomst is bij de vFAS mediator verplicht. Naast het familierecht en het scheidingsrecht, kunnen de leden zich ook bekwamen op het gebied van het Erfrecht, waarvoor tevens een specialisatieopleiding is ontwikkeld. Daarnaast kunnen de vFAS-advocaten u bijstaan bij Internationale Ontvoeringszaken, als Bijzondere Curator en bij Jeugdrechtzaken. De leden van de vFAS onderscheiden zich door hun grote juridische kennis op de genoemde rechtsgebieden. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken. De vFAS-advocaat is echter ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.

Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)

De VHA heeft als doel om de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het huurrecht te bevorderen. De VHA acht van groot belang dat haar leden de best mogelijke bijstand kunnen verlenen op huurrechtelijk vlak, of het nu gaat om bedrijfsruimte, woonruimte of kantoorruimte. De VHA tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van opleidingen en studie- en discussiebijeenkomsten, het onderling uitwisselen van informatie en het publiceren van adviezen over en commentaren op bijvoorbeeld wetsontwerpen. Advocaten kunnen alleen lid worden van de VHA als zij over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van het huurrecht. Leden van de VHA hebben een zware specialisatieopleiding met goed gevolg moeten afleggen om te kunnen worden toegelaten als lid van de VHA.

Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA)

De VIA is een specialistenvereniging binnen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Leden van de VIA zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen (incasso- en procesrecht). De vereniging is in 1993 opgericht en telt zo'n tweehonderd leden; nagenoeg alle serieuze incasso- en procesadvocaten zijn aangesloten. Primair is de vereniging een kennisinstituut op het gebied van incasso- en procesrecht. De kennis die wordt beheerd en ontwikkeld is beschikbaar voor de leden, maar ook voor bijvoorbeeld de Nederlandse overheid (de wetgever) of toezichthoudende instanties. De VIA is in de twintig jaar van haar bestaan uitgegroeid tot volwaardig gesprekspartner en een autoriteit op haar vakgebied.

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

De LSA is een vereniging voor hooggekwalificeerde letselschadeadvocaten. De vereniging beschouwt zichzelf als een kennis- en opleidingscentrum “plus”. Naast de taken die zijn gericht op het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van haar leden biedt de vereniging aan advocaten die benadeelden bijstaan, advocaten die verzekeraars bijstaan en advocaten met een gemengde praktijk, een platform om elkaar op (in)formele wijze te kunnen ontmoeten. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en vertrouwen en heeft een positieve invloed op de kwaliteit van behandeling van letselschadezaken. De vereniging en haar individuele leden zijn bovendien nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen in de letselschadepraktijk.

Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

De Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) is de vereniging van in Nederland gevestigde in het milieurecht gespecialiseerde advocaten. Bij de leden van deze vereniging kunt u derhalve terecht voor deskundig juridisch advies en juridische bijstand inzake al uw vragen en problemen op milieugebied.

Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)

Het doel van de VNJA is om de rechtspositie van en de rechtsingang voor minderjarigen te verbeteren. De VNJA wil dit onder andere realiseren door ervoor te zorgen dat de minderjarige die in aanraking komt met het recht, toegang kan krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, die het belang van de minderjarige centraal heeft staan. Aan de advocaten die lid zijn van de VNJA worden kwaliteits- en opleidingseisen gesteld. Verder zorgt de VNJA er door middel van het organiseren van (door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende) lezingen voor dat haar leden hun juridische kennis bijhouden.

Specialisatieverenigingen

Advocaten kunnen zich aansluiten bij een specialisatievereniging op een bepaald rechtsgebied. Ze moeten dan aan de voorwaarden voldoen die de specialisatievereniging stelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het volgen van opleiding, per jaar voldoende uren bezig zijn met deze specialisatie en een aantal jaar werkzaam zijn als advocaat.

Het is niet verplicht voor advocaten om zich bij een specialisatievereniging aan te sluiten.
U kunt in de zoekmachine “Zoek een advocaat” zoeken naar een advocaat die zich heeft aangesloten bij een specialisatievereniging.

Bij het overzicht van alle specialisatieverenigingen ziet u wel welke advocaten zich hebben aangesloten bij de specialisatievereniging. Zie voor meer informatie de website van de specialisatievereniging.

Keurmerk_specialisatievereniging

Bij een aantal verenigingen staat het keurmerk specialisatieverenigingen vermeld. Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging die dit keurmerk toegekend heeft gekregen. Advocaten(kantoren) kunnen het beeldmerk opvragen bij de betreffende specialisatievereniging.